REJSY MORSKIE

REJSY CHORWACJA 

NASZ JACHT

KURSY ŻEGLARSKIE

REZERWACJA I KONTAKT

BAZA WIEDZY

DO POBRANIA

PŁATNOŚCI

SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

SZKOLENIA MOTOROWODNE

GALERIA

POŁĄCZENIA LOTNICZE i

AUTOKAROWE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POGODA W CHORWACJI

POLITYKA COOCIS

BLOG

FAQ

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

 

ANDREAS GRAZ   

tel : +49 1727841870 

e- mail: info@graz-web.de 

 DO POBRANIA  

 PŁATNOŚCI     

 SZKOLENIA ŻEGLARSKIE 

 SZKOLENIA  MOTOROWODNE

 GALERIA  

 POŁĄCZENIA LOTNICZE i 

 AUTOKAROWE 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI  

 POGODA W CHORWACJI 

 POLITYKA COOCIS 

 BLOG  

 FAQ 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

      Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, w celach marketingowych, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Szanowni Państwo!

     W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o naszej Polityce Prywatności.

     Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, adresu siedziby, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru klienta, jak też informacji dotyczących zawieranej lub zawartej z Panem/Panią umowy, jest:

Prodent Sp. z OO. 

z siedzibą w Tarnowskich  Górach 42-600 ul.Szarych Szeregów 16, posiadająca NIP 647-22-66-636, REGON i wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058820,

której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Tarnowskich Górach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Pana/Pani wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez Prodent Sp. z o.o. w celu:

podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia Pani/Panu oferty, realizacji umowy zawartej z Panią/Panem przez Prodent Sp. z o.o., dokonywania operacji księgowych i rozliczeń podatkowych, ewentualnego dochodzenia wobec Pani/Pana roszczeń wynikających z umowy z nim zawartej.

Podanie przez Pana/Panią przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z Prodent Sp. z o.o.

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub informatyczne.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu: – w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, – w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych oraz w celach statystycznych.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia. Dodatkowo w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach:

wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego, wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator dokładał będzie starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.

rejsy morskie logo adriatyk sailing